See English Version

  در بحث ورود تکنولوژی های ناشی از مدرنیسم، جایگاه هنر برآمده از روح و ذهن بشری دستخوش تحریف و تنزل شد.ناگفته نماند دیدگاه بسیار صنعت مدارانه و خارج از احساس مدرنیسم با ورود پست مدرنیسم رنگ باخته و ارزش هنر انسانی بیش از قبل ظاهر گشت.در هر صورت تکنولوژی و هنر باید در اختیار و در راستای آرامش و آسایش و تمایلات انسانی قدم بردارد.در واقع هنر،صنعت را زیبا می کند و این زیبائی صنعت را در جایگاهی قرار میدهد که به نوعی جزء جداناپذیری از زندگی حس می شود.

  حال بررسی و مطالعات در خصوص اقدامات صورت گرفته در کشورهای همجوار،ارائه نظریه ها و اسلوب طراحی منطبق با معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی با در نظر گرفتن و قبول حضور تکنولوژی از ضروریات پرداخت به این مقوله میباشد.از مهمترین اهداف برگزاری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  - هدف اصلی همایش، توسعه علم، فن و ایجاد فرهنگ خلاقیت و اشاعه نوآوری ها و یافته های جدید علمی و تجربی است که در قالب برگزاری کنفرانس و همایش صورت خواهد گرفت.

  - ارتقاء علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای      

  - برگزاری ورک شاپ و دوره های تخصصی                                                                                                               

  -  تلاش برای معرفی و شناساندن پتانسیل های علمی و پژوهشی و اجرایی دانشگاه فنی و حرفه ای

  - پژوهش و آموزش در جهت گسترش و فرهنگ سازی برای نیل جامعه ایران ( مردم ) به معماری مطلوب

  - برقراری ارتباط نزدیک با مراکز مطالعاتی معماری در ایران و خارج از ایران

  - انتشار کتاب و اسناد علمی در عرصه معماری و علوم میان رشته ای مرتبط حاصل از پژوهش در راستای مذکور

  - معرفی معماری ایرانی از لحاظ ابعاد تکنیکی و فرهنگی به جامع بین المللی

  - ایجاد دیالوگ فرهنگی، علمی و هنری مرتبط با معماری نیل کارشناسان و نخبگان

  - فراهم آوردن بستر پژوهشی به منظور میل جامعه معماری و شهر سازی جوان به ارتقاء دانش عمومی در زمینه معماری، فرهنگ سازی در جهت استفاده از معماری اصیل ایرانی ، حفظ محیط زیست و ایجاد اشتیاق عمومی در جهت رشد علمی معماری کشور